Mapovanie a GIS

gis kancelaria

V oblasti mapovania sa spoločnosť ATOPO, spol. s r. o. od začiatku podieľala na najvýznam­nejšom mapovaní Slovenska od konca druhej svetovej vojny. Pre potreby Ministerstva obrany SR realizovala mapovanie v teréne pre účely zberu informácií o území Slovenskej republiky pre Vojenský informačný systém o území. S významným prispením spoločnosti ATOPO vznikla Centrálna priestorová databáza tohto vojenského systému, ktorá je jedným z najkvalit­nejších modelov územia v Európe, pričom spoločnosť ATOPO spol. s r. o. vykonala fyzické mapovanie územia v rozsahu 20 000 km².

Tento projekt spoločnosť realizovala kombináciou viacerých technológií, čo si vyžadovalo nielen kvalitné riadenie projektu, ale najmä presné nastavenie technologických postupov a procesov a logistického zabezpečenia. Kancelárske spracovanie údajov do podoby požadovanej zákazníkom bolo realizované s využitím špičkových technológií od spoločností ESRI a ArcGEO.

Kvalitné technologické zázemie a vysoká odborná úroveň personálu umožnili spoločnosti vytvoriť údaje včas, v požadovanej kvalite, a to tak, aby sa mohli stať plnohodnotnou súčasťou spomínanej Centrálnej priestorovej databázy.

gis nnsiet

Mapovanie a následné spracovanie údajov o takto rozsiahlom území v podmienkach moderného riadenia a overovania kvality umožnilo spoločnosti získať bohaté a neoceniteľné skúsenosti, stavajúce ju do pozície spoľahlivého partnera, ktorý dokáže zaručiť kvalitu, presnosť a spoľahlivosť získavaných údajov o území. Špecialisti spoločnosti ATOPO sú schopní s využitím svojich predchádzajúcich skúseností zabezpečiť aktualizáciu týchto údajov, čo je technologická výzva, ktorá nebola v takom rozsiahlom meradle nikdy realizovaná.

V súčasnosti sa spoločnosť ATOPO podieľa na mapovaní elektrických sietí a zariadení pre spoločnosť VSE, a.s. V tomto projekte, ktorý je náročný na komplexnosť spracovania, kvalitu a vnútornú logiku údajov, úspešne zhodnocuje svoje skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.

Spoločnosť ATOPO ponúka v oblasti mapovania a poznávania územia služby v oblasti interpretácie obrazových a textových podkladov, v oblasti merania a zisťovania vlastností objektov v teréne, vrátane služieb súvisiacich s návrhom dátových štruktúr a technologického riešenia. Výstupy sú vhodné pre projekty GIS obcí, miest a regiónov, ale aj pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré tieto údaje nevyhnutne potrebujú pre svoju činnosť.