Kartografia

kartografia mapaV oblasť kartografie sa spoločnosť ATOPO spol. s r. o. začala realizovať v roku 2007 prípravnými prácami pre spracovanie nových topografických máp pre potreby Ministerstva obrany SR. Od roku 2008 je spoločnosť subdodávateľom kartografických modelov pre vydávanie vojenských topografických máp mierok 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000. Ministerstvo obrany SR stanovilo pre zhotovenie nového mapového diela technologicky náročné podmienky, ktoré sa spoločnosti ATOPO spol. s r. o. v oblasti tvorby kartografických modelov podarilo úspešne splniť.

Spoločnosť ATOPO však nechápe kartografickú tvorbu len ako činnosť smerujúcu k zhotoveniu tlačenej mapy, ale aj ako činnosť, ktorej cieľom je vhodným spôsobom unifikovať, redukovať a interpretovať informácie o území na malom priestore a v prostredí s obmedzenými vyjadrovacími prostriedkami. Takýmto limitovaným prostredím sú typické webové mapové aplikácie a služby.

Zdrojom údajov pre takéto služby sú mnohokrát modely územia rôznej kvality a vlastností. Hustota informácií v týchto modeloch často významne prekračuje možnosti ktoré poskytujú webové aplikácie. Na druhej strane však užívateľ takýchto služieb vyžaduje aby mu služba sprostredkovala maximálne množstvo informácií, ktoré sú pre neho v danom okamžiku dôležité a potrebné. 

Zostavovanie kartografických modelov umožňuje unifikovať heterogénne informačné zdroje do jedného informačného balíka a zároveň konzistentne sprostredkovať informácie z týchto zdrojov na vymedzenej zobrazovacej ploche, s využitím predpísaného jazyka – mapových značiek, na ktoré je používateľ zvyknutý.

Spoločnosť ATOPO spol. s r. o. rozvinula technológiu tvorby kartografických modelov tak, že jej umožňuje zostavovať širokú paletu kartografických interpretácií a flexibilne sa prispôsobovať požiadavkám budúcich používateľov. Pri zostavovaní kartografických modelov však spoločnosť okrem plnenia požiadaviek na rešpektovanie kartografických zásad vytvára  aj predpoklady pre efektívnu a najmä ekonomicky únosnú aktualizáciu mapového diela v budúcnosti.

S využitím technológie od spoločnosti ESRI, ktorú spoločnosť ATOPO rozšírila o vlastné podporné a interpretačné nástroje, sa podarilo v nedávnom období realizovať nasledovné významné činnosti:

► reinžiniering štruktúr kartografických modelov pre potreby výroby vojenských máp,

► zhotovenie viac ako 40 kartografických modelov, ktoré sú určené na zhotovenie vojenských máp mierok 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000,

kartografia kancelaria

► zhotovenie prototypov kartografických modelov, pomocou ktorých je možné prezentovať údaje zo Základnej bázy údajov pre GIS Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v podobe zhodnej s pôvodnými Základnými mapami SR mierok 1:10 000 a 1:50 000,

► zhotovenie prototypu účelovej mapy mesta Trenčianske Teplice a okolia.

Technologické portfólio a personál s bohatými skúsenosťami z kartografickej tvorby umožňujú spoločnosti ATOPO spol. s r. o. ponúkať kartografické služby rôzneho rozsahu od tvorby príležitostných či schematických máp až po komplexné služby zostavenia mapových diel v ucelených mierkových radoch.