Geodézia

geodezia

V oblasti geodézie a geodetických služieb spolupracuje spoločnosť ATOPO spol. s r. o. so svojou partnerskou spoločnosťou GeoGIS s. r. o. Banská Bystrica. Obidve spoločnosti disponujú kvalitným technologickým vybavením od výrobcov Leica, Trimble, Topcon a  Radeton, čo im spolu s vysoko kvalifikovaným personálom umožňuje poskytovať širokú škálu geodetických služieb.

Geodetické služby je možné zhrnúť do nasledovných oblastí:

► geodetické práce v katastri nehnuteľností – čo obsahuje najmä vyhotovenie geometrických plánov, identifikácie parciel, identifikácie a vytýčenie bremien a s tým súvisiacich služieb realitného poradenstva,

► služby inžinierskej geodézie – čo obsahuje najmä vytyčovanie stavieb a stavebných objektov, overovanie geometrických vlastností stavieb, overovanie geometrických vlastností strojov a zariadení,

► vyhľadávanie a zameranie podzemných metalických vedení, vytýčenie priebehov podzemných inžinierskych sietí – obsahom služieb je identifikácia a vyhľadanie priebehu podzemných elektrických vedení a kovových potrubí. Vďaka kvalitnému technologickému vybaveniu je možné spoľahlivo a s vysokou presnosťou vyhľadať vedenia a potrubia do hĺbky viac ako 5 m a do vzdialenosti až niekoľkých kilometrov. Tieto služby sú primárne určené pre zákazníkov obsluhujúcich tieto vedenia, potrubia a zariadenia, avšak môžu ich s výhodou využiť aj stavebné firmy či drobní stavebníci,

► geodetické overovanie kvality geografických údajov,

geodezia 2

► banskomeračské činnosti - ktoré zahŕňajú okrem geodetických prác v lomoch, banských dielach a v tuneloch aj sledovanie zosuvov, overovanie stability svahov a hrádzí, výpočty kubatúr a odhady zásob rôznych materiálov a sledovanie vplyvov poddolovania.

Špecialisti oboch spoločností realizovali v minulosti unikátne geodetické projekty, ako bolo presné osadenie obkladu budovy významnej slovenskej banky, náročné vytyčovanie a dohľad nad zložitou rekonštrukciou historického námestia v Banskej Bystrici, alebo veľmi citlivé práce pri rekonštrukcii historickej fontány v Banskej Bystrici. Aj tieto geodeticky špecifické projekty sú dokladom úspešnosti a vysokej odbornej pripravenosti oboch spoločností poskytnúť geodetické služby pre prakticky akékoľvek druhy prác.